1. Chức năng:

- Cung cấp tri thức và thông tin - tư liệu đầy đủ và hiệu quả;

- Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện;

- Hợp tác nhằm phát triển hệ thống thông tin - thư viện, tổ chức quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.


2. Nhiệm vụ:

- Dự thảo kế hoạch hoạt động hàng năm của Thư viện;

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng, chủ trương, kế hoạch phát triển nguồn lực thông tin;

- Tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các tài liệu, sách, báo, tạp chí, băng, đĩa, tài liệu điện tử và bảo vệ tác quyền các tài liệu;

- Bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin đáp ứng nhu cầu

- Tổ chức xử lý kỹ thuật và xử lý thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và các nguồn lực thông tin; Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; Xây dựng các cơ sở dữ liệu; Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho người dùng tin khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn lực thông tin do Thư viện quản lý;

- Bảo quản, kiểm kê định kỳ hàng năm nguồn lực thông tin, cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật và tài sản khác; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát không còn giá trị sử dụng theo qui định của nhà trường.

- Đặt quan hệ hợp tác, giao lưu với các thư viện, trung tâm thông tin